Algemene voorwaarden

Artikel 1: over personal training en de mogelijke risicos

Personal training is een betaald trainingsprogramma onder begeleiding waarin u persoonlijk wordt begeleid om uw trainingsdoelen te behalen. In veel gevallen, niet in alle, kent het programma een sterke component van fysieke inspanning. U als klant bepaalt altijd zelf in welke mate u een fysieke inspanning wilt aangaan. U geeft hierbij aan altijd zelf verantwoordelijk te zijn voor uw eigen inspanningen. U bent zich ervan bewust dat u bij iedere inspanning, waar en van welke aard dan ook, risicos loopt. U neemt deze risicos in volle bewustzijn.

Artikel 2: aard van de overeenkomst

U heeft een overeenkomst afgesloten met Eet Beweeg Ontspan. Deze personal trainer of groepsles instructeur is of in loondienst van de club of zelfstandig ondernemer. De aard van deze overeenkomst is dat u deze Personal Trainer of groepsles instructeur opdracht geeft voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma.

Indien de Personal Trainer werkzaam is in loondienst van de club, dient u zich voor alle zaken betreffende de Personal Training nog steeds primair te richten tot deze Personal Trainer. U kunt echter ook indien noodzakelijk of gewenst de manager of clubleiding aanspreken. Het kan hierbij gaan om; het betalen van de afgesproken sessies; het inplannen van sessies en het eventueel verplaatsen of annuleren van sessies. Indien sessies door de Personal Trainer worden geannuleerd, dient u met de betreffende Personal Trainer een nieuwe afspraak te maken, of u stuurt een bericht naar ons planning nummer.

Artikel 3: aansprakelijkheid

Het is bij u bekend dat u heeft zich ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, wandelen, boksen, yoga en het gebruik van diverse conditie- en trainingsapparatuur en -installaties die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door de Personal Trainer waarmee u deze overeenkomst heeft afgesloten.

U bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan dit programma zou beperken. Met het oog op uw deelname aan het programma, ontheft u hierbij de Personal Trainer en de clubleiding van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het programma of uit elk gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties.

Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsels kunt oplopen naar aanleiding van uw deelname aan het programma en ontheft hierbij de Personal Trainer en de clubleiding van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of -scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsels aan de knie/onderrug/voet en andere ziekten, ongemakken of letsels, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties, ongeacht de fout.

U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest uit te laten voeren door de Personal Trainer. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt de test op elk ogenblik stoppen bij tekenen van vermoeidheid, veranderingen in uw hartslag en/of bloeddruk. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, flauwvallen, onregelmatig, snel of langzaam hartritme en, in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot mijn gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens het testen.
U begrijpt dat de informatie die u hebt over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest kan beïnvloeden. U erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door de Personal Trainer die de test uitvoert wordt gevraagd. De Personal Trainer verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Artikel 4: overdraagbaarheid, betalingen, prijzen, lidmaatschap

U gaat ermee akkoord dat deze Personal Training overeenkomst niet overdraagbaar of toewijsbaar is en dus persoonsgebonden. Trainingen dienen per vooruitbetaling te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van sessies en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid. U begrijpt dat de Personal Trainer het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt.

De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Eet Beweeg Ontspan gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

Artikel 5: annuleringen of te laat komen

Personal Training sessie die zijn gereserveerd zijn bindend. Eventuele annuleringen moeten binnen 24 uur vooraf worden gemeld. Annuleringen moeten worden gemaakt per sms of Whatsapp bericht op het telefoonnummer van de Planning 0634556424 of per email [email protected] . U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Trainingsafspraken bij te wonen zoals ze zijn gepland.

De afspraken dienen exact op het geplande tijdstip en plaats te beginnen en eindigen. U wordt derhalve verzocht om altijd 5 minuten vooraf aan uw sessie aanwezig en klaar te zijn. U erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat bent en dat deze training volledig zal moeten worden voldaan. U erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.

De ondergetekende accepteert door ondertekening van deze overeenkomst om deel te nemen aan de sessies van persoonlijke begeleiding zoals nader vermeld op dit formulier. Op de tussen Eet Beweeg Ontspan en de client gesloten overeenkomst zijn tevens de algemene voorwaarden van toepassing welke aan de bovenzijde van dit formulier vermeld staan. Deze voorwaarden zijn een wezenlijk en onlosmakelijk onderdeel van de onderhavige overeenkomst. Door ondertekening van dit formulier verklaart de client kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en daarmee akkoord te gaan. Privacy | AVG Om te voldoen aan de privacywetgeving gebruiken we de door u opgegeven persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. De persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten

Artikel 6. Vergoedingen

Begeleiding door een gediplomeerde BGN-gewichtsconsulent wordt door een groot aantal zorgverzekeraars vergoed. Een overzicht van alle zorgverzekeraars die de consulten van de BGN-gewichtsconsulent (gedeeltelijk) vergoeden, is te vinden op de website van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland:

BGN vergoed vanuit een preventief budget vanuit de aanvullende verzekering. Het heeft daarom geen invloed op je eigen risico. Het is geheel je eigen inzet om deze declaraties te doen bij je zorgverzekering. Eet Beweeg Ontspan is niet verantwoordelijk voor de vergoedingen.

Artikel 7. Bevriezen van lidmaatschap

Tijdelijke bevriezen van het abonnement is alleen toegestaan in geval van langdurige ziekte onder de volgende voorwaarden:

Bevriezen van een lidmaatschap is alleen mogelijk als er met een medische verklaring van een erkende arts geen mogelijkheid is tot lichamelijke activiteiten die de trainingssessies kunnen belemmeren.

Bevriezen kan nooit op terugwerkende kracht worden ingezet en betalingen worden NOOIT Bevroren. De credits waar je recht op hebt kunnen naar hervatten programma weer worden ingezet. Je einddatum van het abonnement vervalt waardoor alleen de waarde van de credits overblijven.

Artikel 8. Klachten

Voor klachten of andere op of aanmerkingen kunt u zich altijd richten tot de manager of clubleiding van Eet Beweeg Ontspan. [email protected]

Artikel 9. Slotbepaling

Door het aangaan van een lidmaatschap bij Eet Beweeg Ontspan, verklaart het lid de Algemene Voorwaarden te kennen en te accepteren, omdat deze algemene voorwaarden één geheel vormen met de inschrijving, en daardoor samen de overeenkomst vormen.

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.